Kapitel 1 Kort sammenfatning

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2018 er den anden internationale undersøgelse af computer- og informationskompetence gennemført i regi af IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). I denne omgang også med fokus på datalogisk tænkning. Undersøgelsen er i Danmark gennemført af Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Undervisningsministeriet og Aarhus Universitet finansierer Danmarks deltagelse.

1.1 Baggrund

Computer- og informationskompetence defineres i ICILS som evne til at bruge computerteknologier til at indsamle og håndtere information samt producere og udveksle oplysninger. Datalogisk tænkning defineres som evne til at identificere de aspekter af virkelige problemer som er egnet til at blive formuleret datalogisk, samt at evaluere og udvikle algoritmiske løsninger på disse problemer.

ICILS måler elever i 8. klasses kompetencer med et innovativt computerbaseret interaktivt testinstrument og afdækker konteksten for disse kompetencer gennem spørgeskemaer til elever, lærere, skoleledere og it-vejledere. I 2018 deltog 12 lande: Chile, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Kasakhstan, Sydkorea, Luxembourg, Portugal, Uruguay og USA. IEA udarbejder en international rapport med de overordnede forskningsspørgsmål (Fraillon, Ainley, Schulz, Friedman, m.fl. 2019). Nærværende danske rapport fokuserer på de danske resultater.

1.2 Resultater

Der er sket meget på grundskoleområdet siden den første ICILS-undersøgelse i 2013, og her er særligt it-området der i forvejen var centralt i mange sammenhænge, blevet kraftigt opprioriteret: En stor indsats har gjort digitale læremidler til et hverdagsfænomen i skolen, der er en bevægelse i gang mod at få etableret et nyt fag i teknologiforståelse, og mange uafhængige initiativer arbejder på at fremme teknologiforståelse og brug af it i grundskolen.

ICILS-undersøgelsen viser at der er sket flere positive udviklinger i perioden siden 2013 hvor de mange indsatser er implementeret:

 • Danske lærere og deres elever i 8. klasse anvender it i undervisningen massivt mere end de gjorde i 2013.
 • Danske lærere lægger også i meget vidt omfang, og væsentligt mere end i 2013, vægt på at eleverne udvikler kompetencer inden for it-området.
 • Danske elever har rykket sig så de er signifikant bedre inden for computer- og informationskompetence i 2018, end de var i 2013.
 • Der er mindre forskel mellem de danske elevers kompetencer, end der er mellem de fleste andre deltagende landes elever.
 • Danske elever er de bedst præsterende blandt de deltagende landes elever inden for computer- og informationskompetence.
 • Danske elever er sammen med Sydkoreas elever de bedst præsterende blandt de deltagende landes elever inden for datalogisk tænkning.

På trods af den fine udvikling og de gode kompetencer i sammenligning med de øvrige landes elever skal det dog bemærkes at mere end seks ud af ti af de danske elever ligger på eller under computer- og informationskompetenceniveau 2 ud af fire niveauer. Det betyder at de sandsynligvis ikke er i stand til at gennemskue forholdsvis åbenlyse forsøg på at narre dem på nettet, at de ikke forholder sig kritisk til forudsætninger og interesser hos producenter af indhold, og at de ikke i tilstrækkelig høj grad kan tilrettelægge information der retter sig imod en given målgruppe. Det er af afgørende betydning for disse elever at de udvikler deres kompetencer hvis de skal kunne fungere godt i et stadig mere digitaliseret informations- og netværkssamfund, og hvis ikke de skal være for lette ofre for forsøg på at få dem til at handle på måder der ikke er i deres egen interesse.

Datalogisk tænkning som det måles i ICILS 2018, relaterer på en række områder til indholdsområderne i forsøgsfaget teknologiforståelse, og derved kan ICILS 2018 ved en eventuel beslutning om at gøre teknologiforståelsesfaget obligatorisk i den danske folkeskole betragtes som en etablering af en baseline for kompetencer der er relevante for teknologiforståelse (men ikke omfatter hele faget), som man kan sammenligne med ved senere målinger af datalogisk tænkning.

Ud over de generelt opløftende overordnede resultater er der også en række interessante iagttagelser at gøre i detaljerne. Vi kan blandt andet se at de danske lærere i 8. klasse er blevet mere nuancerede i deres indstilling til it i undervisningen.

 • I 2013 var danske lærere ret positivt og usædvanligt lidt kritisk indstillede over for it. I 2018 var de nogenlunde lige så positivt indstillede som i 2013, men på de spørgsmål der går igen i 2013 og 2018, er de væsentligt mere kritiske over for it’s rolle i undervisningen.
 • Særligt er det interessant at halvdelen af de danske lærere i 8. klasse i 2018 mente at it distraherer elever fra at lære, hvor det kun gjaldt for 14 procent af lærerne i 2013.

Der er meget store forskelle mellem pigers og drenges opfattelse af deres egne kompetencer i relation til it og deres forestillinger om et fremtidigt arbejdsliv med it.

 • Piger klarer sig gennemsnitligt bedre i testen af computer- og informationskompetence end drenge og lige så godt i testen af datalogisk tænkning.
 • Danske piger har lige så høj tiltro som danske drenge til egne evner til basale aktiviteter med en computer.
 • Men når det kommer til deres tiltro til egne evner i forhold til tekniske aktiviteter, ligger danske piger langt under danske drenge.
 • Danske piger har lavest tiltro til egne evner i forhold til tekniske aktiviteter af alle, både piger og drenge, på tværs af de deltagende lande.
 • Danske piger har det laveste gennemsnit på indekset for syn på en fremtid med it. Rigtig store andele af de danske piger kan således ikke forestille sig at de i fremtiden vil studere eller arbejde med it.

1.3 Datagrundlag og metode

Dataindsamling til ICILS-undersøgelsen foregik i april-juni 2018.

Udvælgelsen af deltagere foregik i to faser. Først blev 150 skoler udvalgt tilfældigt, men hvor man sikrede sig at de fordelte sig bredt ved at sortere stikprøverammen efter karakterer fra afgangsprøverne inden systematisk udvælgelse af skoler. Dernæst blev 20 elever og 15 lærere i 8. klasse udvalgt tilfældigt på hver skole.

Elevpopulationen i ICILS består som udgangspunkt af elever der gik i 8. klasse i både private skoler og folkeskoler i foråret 2018. Populationen for lærerspørgeskemaet udgøres af lærere der underviste på klassetrinnet i dataindsamlingsperioden.

Afgrænsningen af elevpopulationen og lærerpopulationen betyder at vi på baggrund af undersøgelsens resultater kan udtale os om kompetencer, holdninger og adfærd blandt danske 8.-klasseelever samt blandt lærere der underviser på 8. klassetrin. Det er altså vigtigt at understrege at undersøgelsens resultater ikke giver os et afsæt for at udtale os om elev- og lærergrupper på andre klassetrin i det danske skolesystem.

Elevtesten til at måle elevernes computer- og informationskompetence blev udviklet over en periode på et år forud for gennemførelsen af den første ICILS-undersøgelse i 2013. Som led i forberedelserne til undersøgelsen i 2018 blev testen desuden udvidet med yderligere moduler. Testen til måling af elevernes datalogiske tænkning blev udviklet i forbindelse med ICILS 2018. Den internationale forskningsledelse udviklede testene i samarbejde med nationale forskningskoordinatorer og eksperter på området.

Elevtestens brugerflade blev designet med henblik på at give eleverne en autentisk oplevelse af at arbejde med de brugerflader eleverne almindeligvis arbejder med når de kommunikerer og producerer online, og hvis de udvikler programmeringsløsninger. Testen blev afviklet offline på en computer.

Eleverne, lærerne samt skolelederen og it-vejlederen på skolerne skulle besvare et spørgeskema som gav mulighed for at undersøge sammenhængen mellem elevernes kompetencer og den kontekst de er udviklet i. Det samme skulle den internationale forskningskoordinator i hvert af de deltagende lande. Spørgeskemaerne blev udviklet i 2013 og revideret i 2018.

B Referencer

Fraillon, Julian, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, og Daniel Duckworth. 2019. Preparing for Life in a Digital World: IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).