Forord

I denne bog præsenteres de danske hovedresultater af den internationale undersøgelse International Computer and Information Literacy Study 2018 (ICILS). ICILS er et studie fra IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som undersøger 8.-klasseelevers computer- og informationskompetence og deres datalogiske tænkning i et internationalt, komparativt perspektiv. ICILS gennemføres hvert femte år – for første gang i 2013 og nu for anden gang i 2018.

En undersøgelse som ICILS kræver høj grad af samarbejde mellem mange forskellige grupper af mennesker. Derfor vil vi gerne rette en stor tak til en række samarbejdspartnere der har gjort en ekstraordinær indsats i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af projektet.

Først og fremmest vil vi takke de 2.404 elever fra 8.-klasser på 143 skoler rundt om i landet der i foråret 2018 deltog i ICILS 2018 og dermed bidrog til at skabe værdifuld viden om unges evne til at undersøge, skabe og kommunikere med it. Tak også til 134 skoleledere, 1.118 lærere og 121 it-vejledere på disse skoler. Inden da testede 454 elever (og lærere, it-vejledere og skoleledere) på 24 pilotskoler i foråret 2017 undersøgelsen og bidrog med erfaringer der var værdifulde for den endelig udvikling af måleinstrumenterne. For dette skal lyde en stor tak.

Tak også til de 12 testadministratorer der rejste land og rige rundt med store kasser med computere for at gennemføre testen med eleverne. Og tak til de 10 kodere som hjalp os med at kode de åbne svar som eleverne gav i test og spørgeskemaer. Tak til den internationale kvalitetskontrollør Erik Irring Larsen som besøgte en række af skolerne mens testen stod på, og sikrede sig at alt gik efter forskrifterne.

Endelig en stor tak til Undervisningsministeriet og Aarhus Universitet for at finansiere Danmarks deltagelse i ICILS 2018. Bogen er blevet til i samarbejde med Center for Anvendt Skoleforskning ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi.

Som supplement til præsentationerne og analyserne i denne bog findes en række offentligt tilgængelige ressourcer, herunder spørgeskemaer, de præsenterede modeller, links til datakilder, internationale rapporter, tekniske manualer med mere. Disse kan hentes på projektets hjemmeside, https://edu.au.dk/icils. Bogen her kan læses online på https://icils2018.au.dk. Der findes også yderligere bilag samt R-scriptene vi har brugt til at producere bogen. Alle statistiske analyser er foretaget med R-pakken EdSurvey.